fbpx

Servicevoorwaarden

Overzicht

Deze website en het platform worden beheerd door Hello24 Digicom Privé Beperkt. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Hello24 Digicom Privé Beperkt.

We bieden deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via de hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden.

Deel 1: Preambule

1.1 Hello24 is een door Facebook geautoriseerde onafhankelijke softwareleverancier die WhatsApp Business Solutions (“WABS”) distribueert naar haar klanten of derde partijen die in aanmerking komen als Klant.
1.2 Partijen komen derhalve het volgende overeen.

Sectie 2: Definities

2.1 “Zakelijke voorwaarden” betekent de toepasselijke voorwaarden van FB met betrekking tot de WABS (www.whatsapp.com/legal/business-terms/).
2.2 'Klant' of 'Klant' betekent een bedrijf dat in aanmerking komt voor een WhatsApp Business Account ('WABA') onder de Zakelijke voorwaarden en dat WABS niet distribueert, verkoopt, doorverkoopt of verhuurt aan derden.
2.3 “Gesprek” betekent een term gedefinieerd door Meta voor WhatsApp API. Een gesprek begint wanneer het eerste zakelijke bericht in een gesprek wordt afgeleverd, hetzij geïnitieerd door de klant, hetzij als antwoord op een gebruikersbericht. De klant en gebruikers kunnen binnen een conversatiesessie van 24 uur een onbeperkt aantal berichten uitwisselen, inclusief sjabloonberichten, zonder extra kosten. Elke gesprekssessie van 24 uur resulteert in één keer opladen.

Sectie 3: Servicevoorwaarden

3.1. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

3.2. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u bevoegd bent om op te treden namens het juridische bedrijf dat 'klant' wordt genoemd.

3.3.U mag onze producten/Diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

3.4. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

3.5. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

3.6. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

3.7. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

Sectie 4: Licentie

4.1 Klant dient bestellingen voor het verkrijgen van Licenties bij Hello24 in volgens de prijspagina @ www.hello24.ai/pricing/.
4.2 Prijs- en betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd in de prijspagina. Prijzen zijn vermeld exclusief belastingen.
4.3 Hello24 behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen om hogere of lagere personeelskosten en andere operationele kosten te dekken. Dergelijke verhogingen zullen schriftelijk of schriftelijk worden aangekondigd met een opzegtermijn van ten minste zes weken. Indien Cliënt niet akkoord gaat met een tariefaanpassing, kan Cliënt de Overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de verhoogde prijzen ingaan.

Sectie 5: Toegang tot de Hello24-interface

5.1 Klant heeft toegang tot de Hello24 Interface voor de doeleinden van deze Overeenkomst en voor de duur van deze Overeenkomst. Klant mag de Hello24 Interface niet benaderen op een manier die de levering van de Hello24 Interface kan verstoren en mag de Hello24 Interface niet downloaden, wijzigen, reverse-engineeren, reproduceren of distribueren.
5.2 Prijs- en serviceniveaus met betrekking tot de toegang tot de Hello24-interface zijn uiteengezet in de prijspagina.

Sectie 6: Geen verklaringen

6.1 WABS Diensten worden rechtstreeks aan de Klant geleverd. Beide Partijen zijn zich ervan bewust dat Klant en Hello24 daartoe een directe contractuele relatie zullen aangaan.
6.2 Geen van beide partijen heeft het recht om de andere partij te vertegenwoordigen, op te treden namens de andere partij of enige verklaring af te leggen namens de andere partij.

Sectie 7: Onvermogen

Beide Partijen zijn zich ervan bewust dat FB op elk moment de status van Hello24 als ISV kan intrekken of de WABS kan distribueren of anderszins de mogelijkheid van Hello24 om aan deze Overeenkomst te voldoen kan beperken of beëindigen.

Artikel 8: Beëindiging

8.1 Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u expliciet akkoord bent gegaan met deze voorwaarden door het selectievakje op de betalingspagina aan te vinken en de betaling te voltooien (“Ingangsdatum”) en loopt door totdat het abonnement door u of Hello24 wordt opgezegd (“Termijn”).
8.2 Met de ondertekening van deze overeenkomst en de ingangsdatum ervan worden alle eerdere contractuele relaties van soortgelijke aard tussen Klant en Hello24 beëindigd en is uitsluitend deze overeenkomst van toepassing.
8.3 Hello24 behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment op te schorten of te beëindigen, (i) als FB de status van Hello24 als ISV intrekt; of (ii) op verzoek van FB zijn dergelijke verzoeken ter beoordeling van FB; of (iii) indien als gevolg van een schending of herhaalde schending door Klant of diens klanten van de toepasselijke voorwaarden de status van Hello24 in gevaar komt; (iv) betalingsvertragingen van meer dan 21 dagen.

Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Hello24 voor verlies van gegevens is beperkt tot de kosten en inspanningen die een partij doorgaans zou moeten maken in verband met het herstel van de gegevens wanneer hij regelmatig en redelijkerwijs back-ups van zijn gegevens heeft gemaakt.
9.2 De maximale aansprakelijkheid van Hello24 onder deze Overeenkomst is gelijk aan de waarde van alle Vergoedingen die in de voorgaande maand voorafgaand aan de claim aan Hello24 zijn betaald (exclusief WhatsApp-kosten).
9.3 In gevallen van zogenaamde overmacht, dat wil zeggen gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van een partij liggen en die een partij niet kan overwinnen door het uitoefenen van redelijke zorgvuldigheid, wordt de Overeenkomst, inclusief de betrokken Vergoedingen, opgeschort voor zover deze worden beïnvloed. Dit geldt in het bijzonder voor branden, explosies, overstromingen, oorlog, muiterijen, blokkades, embargo's en arbeidsconflicten. De gehinderde partij zal de andere partij daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen.

Sectie 10: Garantie

10.1 Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

10.2 Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

10.3 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

SECTIE 11 – VRIJWARING

U stemt ermee in Hello24 Digicom Private Limited schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 12: Terugbetaling

Wij bieden geen restitutie als u uw abonnement halverwege de abonnementsperiode wilt opzeggen. Al onze diensten worden maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht.

Sectie 13: Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de website wordt beheerst door ons privacybeleid.

Artikel 14: Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

Sectie 15: Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van India.

Artikel 16: Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

Sectie 17: Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via ondersteuning@hello24.in.