Καλύτερα παραδείγματα επαγγελματικού χαιρετισμού WhatsApp - Blog

Άρθρα για το Συνομιλητικό Εμπόριο.

Can I Edit the Welcome/Greeting Message on WhatsApp?

Νοέμβριος 20th, 2023

Yes, you can absolutely edit the Welcome or Greeting Message on WhatsApp. Especially the welcome message that your whatsapp chatbot first shares with your customer on a message prompt. Understanding the Welcome or Greeting Message for WhatsApp The welcome message on a WhatsApp chatbot serves as the initial point of contact between the customer and […]